Cụ thể như sau:

1 Hosting cũ có IP 45.124.84.3 đã chuyển sang địa chỉ ip mới là 103.74.123.143

2 Quý khách vui lòng trỏ IP của tên miền về IP mới để website hoạt động trở lại.